Gwarancje i reklamacje

Zobowiązujemy się do dostarczenia zakupionych przedmiotów wolnych od wad.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Klient może skorzystać z następujących rozwiązań:

1. Gwarancja producenta

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu

2. Gwarancja sklepu

Przyjmujemy zgłoszenia usterek z tytułu gwarancji produktów zakupionych w sklepie internetowym mega-sklep.com.pl.

3. Rękojmia

MEGA SKLEP przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi produktów zakupionych w sklepie internetowym mega-sklep.com.pl.

Gwarancja producenta

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

Gwarancja sklepu

1. MEGA SKLEP przyjmuje zgłoszenia usterek z tytułu gwarancji dla wszystkich sprzedawanych w sklepie marek.
2. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej.
3. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma bez użycia formularza, o którym mowa w punkcie 2, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
3.1. Dane kontaktowe klienta:
a) imię i nazwisko,
b) adres odbioru/dostawy urządzenia,
c) telefon kontaktowy,
d) e-mail kontaktowy,
3.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Producent,
b) Model ew. indeks produktu,
c) Numer seryjny,
3.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
3.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
3.5. Data wydania towaru.
4. Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
5. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone do MEGA SKLEP:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres sklep@mega-sklep.com.pl
• listownie na adres: MEGA SKLEP Wojciech Hintzke serwusik.pl, 84-230 Rumia, ul. Okrzei 53a/2 z dopiskiem: „Zgłoszenie gwarancyjne”
6. Dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Produkty są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej z MEGA SKLEP firmy kurierskiej.
7. Po przyjęciu zgłoszenia serwis MEGA SKLEP kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
8. Klient po otrzymaniu informacji od MEGA SKLEP o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu..
9. Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do MEGA SKLEP. Zalecamy zapakowanie produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
10. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez MEGA SKLEP produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych marek wymienionych w punkcie 2.1, naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki i dostarczenia urządzenia do serwisu MEGA SKLEP.
11. Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie
12. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej), MEGA SKLEP wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
13. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt 2.13, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
14. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby MEGA SKLEP naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

Rękojmia

1. MEGA SKLEP przyjmuje zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym.
2. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia
4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej.
5. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
5.5.1. Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy urządzenia
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
5.5.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Producent
b) Model, ew. indeks produktu
c) Numer seryjny
5.5.3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
5.5.4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
5.5.5. Roszczenie Klienta.
5.5.6. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).
5.5.7. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do MEGA SKLEP:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres sklep@mega-sklep.com.pl
• listownie na adres Wojciech Hintzke serwusik.pl, 84-230 Rumia, ul. Okrzei 53a/2 z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi
5.5.8. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z MEGA SKLEP-em firmy kurierskiej.
5.5.9. Po przyjęciu zgłoszenia serwis MEGA SKLEP kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
5.5.10. Klient po otrzymaniu informacji od MEGA SKLEP o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.
5.5.11. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do MEGA SKLEP. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
5.5.12. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez MEGA SKLEP reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
5.5.13. MEGA SKLEP ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
5.5.14. Jeżeli MEGA SKLEP nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni – uważa się, że uznała je za uzasadnione.
5.5.15. W przypadku uznania przez MEGA SKLEP roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez MEGA SKLEP na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez MEGA SKLEP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, MEGA SKLEP zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
d) polegającego na odstąpieniu od umowy, MEGA SKLEP zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:
• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
• gdy wada jest nieistotna
5.5.16. Dla przypadków opisanych w pkt 5.15 a) i b) produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
5.5.17. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
5.5.18. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, pod rygorem naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania rzeczy.
5.5.19. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.